بررسی سنگدانه‌های استان خراسان شمالی برای کاربرد در پروژه‌های راه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر بخش مصالح و فراوردههای ساختمان و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

جنس و خصوصیات مختلف شن و ماسه در هر ناحیه متفاوت است. برای مملکت پهناوری مثل ایران جا دارد که شن و ماسه هر استان به‌طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته و مشخصات فنی آن تهیه شود. در این پژوهش، ابتدا کلیه اطلاعات موجود در مورد مشخصات شن و ماسه (سنگدانه) استان خراسان شمالی جمعآوری، مطالعه و بررسی شد. سپس، از کارگاه‌های تولید این فراورده‌ها در استان بازدید و نمونهبرداری به عمل آمد. در ادامه، بر روی نمونههای برداشت شده آزمایشهای توزیع اندازه دانه‌ها و خواص فیزیکی انجام گرفت. آزمونهای انجام شده عبارت‌اند از: دانه‌بندی ذرات توسط الک و تهیه منحنی دانهبندی و تعیین مدول نرمی، تعیین مقدار ذرات ریزتر از الک شماره 200، تعیین درصد ذرات پولکی (یا صفحه‌ای)، تعیین کلوخه‌های رسی و ذرات سست، آزمونسلامت با محلول سولفات سدیم و مقاومت در برابر سایش و ضربه با دستگاه لس‌آنجلس. نتایج این آزمونها تحلیل شد و امکان استفاده از سنگدانههای تولید شده در هر یک از کارگاه‌های استان خراسان شمالی در کاربردهای گوناگون برای پروژه‌های راه مورد بررسی قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها