دوره و شماره: دوره 12، شماره 22، بهار 1397 
2. استفاده از سرباره فولاد مخلوط با خاکستر جهت تثبیت لایه زیراساس جاده

صفحه 13-19

عطا آقایی آرایی؛ بهاره کاتبی؛ امیرسعید سلامت؛ سعید هاشمی طباطبایی