دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، تابستان 1397، صفحه 1-65