دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 21، دی 1396، صفحه 1-64 
3. بررسی و تحلیل سیاستهای مسکن شهری در کشورهای شرق و جنوب‌شرق آسیا

صفحه 19-33

نجما اسمعیل پور؛ ملیحه زارع رودبزانی؛ زهره نصریان


5. طراحی و اجرای سامانه پاسخ سریع زمین‌لرزه در شهر تهران

صفحه 43-48

حسین میرزایی علویجه؛ اسماعیل فرزانگان؛ فریدون سیناییان؛ حسین عبداللهی‌تیچی