مهندسی ساختمان و علوم مسکن (BEHS) - فرایند پذیرش مقالات