نویسنده = فاطمه دهقان فاروجی
الگوی ارزیابی خطرپذیری شهری در بلایای طبیعی

دوره 13، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-11

فاطمه دهقان فاروجی؛ علی بیت‌اللهی