نویسنده = ������������������ ����������
اثر دانه‌بندی و تنش محدودکننده بر نتایج آزمون‌های سه ‌محوری مونوتونیک بزرگ مقیاس مصالح شندار

دوره 14، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-9

عطا آقایی آرایی؛ فرزین کلانتری؛ عباس قلندرزاده؛ حبیب شاه نظری؛ ناهید عطارچیان؛ ایرج رحمانی؛ امیرسعید سلامت