نویسنده = مهدی جعفری وردنجانی
پیاده‌سازی و تحلیل سامانه هوشمند نظارت و کنترل شاخص روشنایی ساختمان در راستای تحقق شهر هوشمند

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-50

مهدی جعفری وردنجانی؛ ملیحه ایزدی؛ افضل روانگرد