نویسنده = نرگس شیرزاد
ارزیابی سازگاری کاربری اراضی شهری با کاربری مسکونی در بجنورد

دوره 14، شماره 2، تیر 1400، صفحه 39-49

علی اصغر پیله ور؛ نرگس شیرزاد