مقایسه الزامات کاربردی نمونه‌هایی از فناوری‌های صنعت ساختمان از دیدگاه معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بخش معماری و طراحی محیط

چکیده

این مقاله به‌دنبال تعیین دامنه کاربرد و تبیین راهکارهایی جهت استفاده مناسب از سیستم‌ها، فرآورده‌ها و روش‌های ساخت نوین به‌منظور ساخت مسکن مطلوب و باهویت در ایران بوده‌است؛ به‌گونه‌ای که در تعارض با ویژگی‌های محیط طبیعی و مصنوع- پتانسیل‌ها و امکانات و همچنین الگوهای بومی ارزشمند آن محیط قرار نگیرد. در این راستا، شاخص‌هایی برای بررسی سیستم‌ها تعریف شده تا بتوان پس از پرداختن به هرسیستم در راستای شاخص‌های مذکور، امکان تحلیل و مقایسه سیستم‌ها را فراهم آورد. در این تحقیق سیستم‌ها و روش‌هایی طرح شده‌اند که از عمومیت بیشتری برخوردار بوده‌اند؛ بررسی هر سیستم با استفاده از روش مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام و اطلاعات موردنظر استخراج شده‌است. سپس قابلیت‌ها و محدودیت‌های سیستم‌های مذکور در راستای محورهای زیر تدوین شده است:
 انواع گونه‌های مجموعه‌های مسکونی از نظر شکل و عملکرد
 قابلیت‌های اجرایی مورد انتظار در ساخت و بهره‌برداری مجموعه‌های مسکونی
 مؤلفه‌های تأمین شرایط آسایش محیطی در مجموعه‌های مسکونی
در ادامه بررسی قیاسی سیستم‌های مورد نظر بر اساس شاخص‌ها ذکر شده؛ امکان انتخاب سیستم ساختمانی بهینه را برای شرایط و طرح موردنظر فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات