بررسی تأثیر روش های مختلف عمل آوری بر مقاومت سایشی بتن غلتکی روسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی بخش فن آوری بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 کارشناس بخش فناوری بتن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

عمل آوری فرآیندی است که در طی آن بتن حاوی سیمان هیدرولیکی با گذشت زمان و در نتیجه هیدراسیون مکرر سیمان در حضور مقدار کافی آب و حرارت سخت می شود. بتن غلتکی روسازی، بتنی خشک و فاقد آب انداختگی است و به دلیل دارا بودن سطح بالا، تبخیر از سطح آن به سرعت آغاز می شود و آب را از داخل خمیر خارج می سازد و باعث ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی و زوال سطح خواهد شد، بنابراین عمل آوری عامل بسیار مهمی در مقاومت نهایی و دوام بتن غلتکی می باشد. در این تحقیق یک نوع ترکیب عمل آورنده غشاء ساز مایع برای عمل آوری آزمونه های بتن غلتکی ساخته شده با دو نوع طرح اختلاط مورد استفاده قرار گرفت و مقاومت این آزمونه ها در برابر سایش با آزمونه های قرار گرفته در شرایط عمل آوری مرطوب و محیط آزمایشگاه مقایسه شدند. بر اساس نتایج، عمل آوری مرطوب تا 10 درصد و اعمال ترکیب عمل آورنده غشاء ساز تا 7 درصد سایش آزمونه های بتن غلتکی را نسبت به شرایط بدون عمل آوری کاهش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Harrington, D., 2010, Guide for Roller-Compacted Concrete Pavements, Portland Cement Association (PCA).
[2] Report on Roller-Compacted Concrete Pavements, 2001, American concrete Institute, Reported by ACI Committee 325.
[3] Design and Construction of Roller Compacted Concrete Pavements in Quebec, 2005, The Cement Association of Canada (CAC) and the Association
béton Québec (ABQ).
[4] Standard Specification for Liquid Membrane- Forming Compounds for Curing Concrete, ASTM C 309 – 03.
[5] Ibrahim, M., Shameem, M., Al-Mehthel, M., Maslehuddin, M., 2013, Effect of curing methods on strength and durability of concrete under hot weather conditions, Cement & Concrete Composites,  Vol. 41, pp. 60–69.
[6] Ferreira, L., de Brito, J., Saikia,N., 2012, Influence of curing conditions on the mechanical performance of concrete containing recycled plastic aggregate, Construction and Building Materials, Vol. 36, pp.196–204.
[7] Fonseca, N., de Brito, J., Evangelista, L., 2011, The influence of curing conditions on the mechanical performance of concrete made with recycled concrete waste,Cement & Concrete Composites, Vol. 33, pp.  637–643.
[8] باقری، علیرضا، محمودیان، مجتبی، فخری، منصور، 1385، تأثیر عمل آوری بر خواص بتن های غلتکی روسازی راه، با و بدون دوده سیلیس، پژوهشنامه حمل و نقل، سال سوم، شماره سوم.
[9] Dhir, R. K., Hewlett, P. C., Chan, Y. N., 1991, Near Surface Characteristics of Concrete: Abrasion Resistance, Materials and Structures/Matériaux et Constructions Vol. 24, pp. 122-128.
[10] Standard practice for molding roller compacted concrete in cylinder molds using a vibrating hammer, ASTM C-1435-99.
[11] Yilmaza, U. S., Turkenb,H., 2012, The effects of various curing materials on the compressive strength characteristic of the concretes produced with multiple chemical admixtures, Scientia Iranica Vol. 19, 77–83.
[12] Maslehuddin, M., Ibrahim, M., Shameem, M., Ali, M.R., Al-Mehthel, M.H., 2013, Effect of curing methods on shrinkage and corrosion resistance of concrete, Construction and Building Materials, Vol.  41, pp. 634–641.
[13] Al-Gahtani, A.S., 2010, Effect of curing methods on the properties of plain and blended cement concretes, Construction and Building Materials, Vol. 24, pp. 308–314.
[14] Mohammadi Ahani, R., Nokken M. R., 2012, Salt scaling resistance – The effect of curing and pre-saturation, Construction and Building Materials, Vol. 26, pp.  558–564.
[15] Choi, S., Heum Yeon, J., Won, M. C., 2012, Improvements of curing operations for Portland cement concrete pavement, Construction and Building Materials, Vol. 35, pp. 597–604.