واکاوی مفاهیم معماری بومی گیلان در انطباق با شاخصه‌‌های پایدار معماری ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

معماری ایرانی بسط دهنده شعور انسان در ساخت و در بطن این معماری، شمایل گوناگون تحت تأثیر این اندیشه واحد می‌باشد. چند دهه از مطرح شدن معماری پایدار می‌گذرد و راهکارهای بسیاری، توسط آن، برای حل بحران‌های معاصر ارایه شـده اسـت؛ ولی همچنان مشکلاتی در سر راه ایجاد معماری پایدار وجود دارد. به نظر می‌رسد که بـا رفـع موانـع از طریـق توجـه بـه ارزشهـا و ویژگیهای معماری بومی، می‌توان آن را کامل نمود. علی‌رغم تفاوت ویژگی‌های کالبدی و کارکردی معماری گیلان در پاسخ  به نیازهای اقلیمی با دیگر نقاط ایران، به نظر می‌رسد که رد شاخص‌های معنایی معماری ایرانی در این بوم قابل تشخیص است. در این پژوهش در پی تطبیق ویژگی‌های معماری ایرانی در معماری مسکن بومی گیلان با در نظرگیری شاخصه‌های پایداری برآمدیم. برای نیل به مقصود از روش پژوهش تحلیلی- توصیفی و استدلال منطقی در بخش مبانی و از روش تطبیقی در بخش مطالعه میدانی مرتبط با تحلیل ویژگی‌های خانه‌ها بهره گرفته شده است و در نهایت، نتیجه‌گیری همخوانی شاخص‌های معنایی (پایداری) معماری ایرانی در معماری منطقه گیلان مطرح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Gilan Architecture, Iranian Architecture, Vernacular Architecture, Stable

 
[1] Y. Ahmadi Dysfani, M. Ali Abadi, An Investigation of the traditional shape of Islamic thought: Journal of the Garden ofScience, No. 19, Isfahan, 2011. (in Persianفارسی  )
[2] N. Ardalan, L. Bakhtiar, The sense of unity, the mystical tradition in Iranian architecture, (Translated by: V. Jalili), Institute of Science, Tehran, 2011. (in Persianفارسی  )
[3] M. Ergamand, S. Khani, Role of privacy in Iranian house architecture, Quarterly Journal of Iranian and Islamic Studies, No. 7, 2012. (in Persianفارسی  )
[4] M. Armaghan, Y. Gorji Mahlbani, The values ​​of Iranian native architecture in relation to sustainable architecture approach, Housing and rural environment, Tehran, 2008. (in Persianفارسی  )
[5] G. Akrami, F. Zare, House design in traditional texture: Design in traditional Qom textures, The Art of Fine Arts - Architecture and Urban Development, No. 2, Tehran, 2013. (in Persianفارسی  )
[6] B. Amanlu, S. Kefayati, Climatic native architecture of Rasht and Kyoto. (in Persianفارسی  )
[7] I. Altman, The environment and social behavior: privacy, personal space, territory, congestion, (Translated by: A. Namazian, Edited by: J. Afsar), Shahid Beheshti University Press and Publishing Center, Tehran, 2003.(in Persianفارسی  )
[8] M. Bomanian, N. Gholami Rostam, J. Rahmat Panah, Elements of identity in the traditional architecture of Iranian homes, Two Quarterly Journal of Research in Islamic Art Studies, No. 13, pp. 56-55, 2010. (in Persianفارسی  )
[9] J. Pakzad, H. Bozorg, The alphabet of environmental psychology for designers, Armanshahr (Utopia), Tehran, 2012. (in Persianفارسی  )
[10] M. Pyrnya, Stylistics of Iranian architecture, Simaye Danesh Publication, Fifteenth Edition,Tehran,2013.(in Persianفارسی  )
[11] M. Haeri, House, culture, and nature, Center for Study and Research on Urbanism and Architecture, Tehran, 2008. (in Persianفارسی  )
[12] M. Hamze Nejad, M. Dashti, A study of traditional Iranian houses from the point of view of phenomenologists and spiritualist traditionalists, Naghsh-e-Jahan Journal of Research, No. 2-6, 2016. (in Persianفارسی  )
[13] M. Hamze Nejad, Z. Sadriyan, Principles of house design from Islamic scripture and contemporary application patterns, Quarterly Journal of Islamic Architectural Research, No. 4, 2014. (in Persianفارسی  )
[14] A. Dehkhoda, Dehkhoda Dictionary, University of Tehran, Tehran, 1988. (in Persianفارسی  )
[15] S. M. Dibaj, The historical consciousness of Iranian architecture, Office of Cultural Research, First Edition, Tehran, 2016. (in Persianفارسی  )
[16] F. Shafieyan Dariani, M. Pour Jafar, A. Ghobadi, The concept of persistence in Islamic architecture and its comparison with the concept of sustainability in contemporary architecture, Quarterly Journal of Islamic Architectural Research, No. 5, Second Year, Tehran, 2014. (in Persianفارسی  )
[17] S. Ameli, Old and new cultural identities of civilization and traditional architecture- modern and national- transnational, Mahestan, 2004. (in Persianفارسی  )
[18] A. Einifar, A. Agha Latifi, The concept of territory in residential complexes: comparative study of two residential complexes at altitude and height in Tehran, The Beautiful Arts Magazine, Architecture and Urban Development, No. 47, Tehran, 2011. (in Persianفارسی  )
[19] M. Fateh, B. Dariush, Theoretical foundations of architecture, Science and Knowledge, Tehran, 2009. (in Persianفارسی  )
[20] Y. Gorji Mahlbani, K. Daneshvar, The impact of climate on the formation of Gilan traditional architectural elements, Armanshahr, Tehran. (in Persianفارسی  )
[21] Gh. H. Memarian, Familiarity with Iranian residential architecture, Soroush Danesh Institute of Culture, Tehran, 2008. (in Persianفارسی  )
[22] T. Nasr, The position of the housing architecture paradigm in today's Iranian-Islamic city, Quarterly Journal of Iranian and Islamic Iranian Studies, No. 22, 2015. (in Persianفارسی  )
[23] H. Nazif, Sustainability of Iranian architectural organs in the transition from Islamic era, Bagh-e-Nazar, No. 24, Isfahan, 2013. (in Persianفارسی  )
[24] A. Noghrekar, M. M. Raisi, Semantic analysis of Iranian housing system based on the relationship between text/ housing layers, The Art of Fine Arts, architecture and urban development, No. 46, Tehran, 2011. (in Persianفارسی  )
[25] M. Naghizadeh, The city and Islamic architecture (objectives and manifestations), Ney Publication, Isfahan, 2008. (in Persianفارسی  )
[26] A. Yaran, H. Behrou, The impact of Islamic culture and ethics on the housing and facade of the house space (Case Study: Qajar's houses in Ardabil), Journal of Islamic Architectural Research, No. 15, 2016. (in Persianفارسی  )