دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تیر 1400، صفحه 1-49 
اثر دانه‌بندی و تنش محدودکننده بر نتایج آزمون‌های سه ‌محوری مونوتونیک بزرگ مقیاس مصالح شندار

صفحه 1-9

عطا آقایی آرایی؛ فرزین کلانتری؛ عباس قلندرزاده؛ حبیب شاه نظری؛ ناهید عطارچیان؛ ایرج رحمانی؛ امیرسعید سلامت