دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 28، مهر 1400، صفحه 1-54 
تلفیق رویکردهای مختلف مطالعاتی جهت ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مهدیشهر- مطالعه موردی

صفحه 1-12

عطا آقایی آرایی؛ سعید هاشمی طباطبایی؛ سید محمود فاطمی عقدا؛ عباس قلندرزاده؛ مرتضی طالبیبان؛ اشکان محمدی؛ امیرسعید سلامت؛ خلیل رضایی


بررسی آجر نمای انعطاف‌پذیر

صفحه 13-18

سهراب ویسه؛ علی‌اکبر یوسفی؛ شروین احمدی