دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 20، مهر 1396، صفحه 1-80 
تقویت ستونهای دوبل پاباز موجود ساختمان‌ها با استفاده از بتن ریزی در حفره میانی

صفحه 11-17

محمد محمدحسنی؛ علی بیت‌اللهی؛ هومن ابراهیم‌پور کومله؛ امیرعباس یزدی‌زاده