اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد شکرچی‌زاده

مهندسی عمران عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

presidentbhrc.ac.ir

سردبیر

شهرام دلفانی

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، رییس بخش تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

delfanibhrc.ac.ir

مدیر اجرایی

معصومه جدی

آموزش زبان انگلیسی مدیر اجرایی مجله

m.djeddibhrc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عطا آقایی آرایی

مهندسی عمران- خاک و پی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

aghaeiaraeibhrc.ac.ir

سعید بختیاری

مهندسی شیمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

bakhtiyaribhrc.ac.ir

علی بیت اللهی

ژئوفیزیک عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، رییس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری

beitollahibhrc.ac.ir

عباسعلی تسنیمی

مهندسی عمران- سازه عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

tasnimimodares.ac.ir

محمدرضا حافظی

مهندسی معماری عضو هیأت علمی (دانشیار) دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

mr-hafezisbu.ac.ir

غزال راهب

معماری عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

rahebbhrc.ac.ir

مهدی زارع

زلزله شناسی مهندسی عضو هیأت علمی و مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

mzareiiees.ac.ir

جعفر سبحانی

مهندسی عمران- سازه عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

sobhanibhrc.ac.ir

محسنعلی شایانفر

مهندسی عمران- سازه عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

shayanfariust.ac.ir

فرهنگ فرحبد

مهندسی عمران- سازه عضو هیأت علمی و رییس بخش مهندسی سازه مرکز تحقیقات راه,، مسکن و شهرسازی

f.farahbodbhrc.ac.ir

فرزین کلانتری

مهندسی عمران- خاک و پی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

fz_kalantarykntu.ac.ir

بهروز محمدکاری

مهندسی عمران- راه و ساختمان (گرایش فیزیک ساختمان) عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و رییس بخش انرژی

karibhrc.ac.ir

علی مرادی

ژئوفیزیک- زلزله شناسی عضو هیأت علمی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

asmoradiut.ac.ir

علی مزروعی

مهندسی عمران عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ali.mazroiiauctb.ac.ir

مهدی معرفت

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی عضو هیأت علمی گروه تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

maerefatmodares.ac.ir

سیدرسول میرقادری

مهندسی عمران- سازه عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

mirghaderiut.ac.ir

سهراب ویسه

مهندسی معدن عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

veisehbhrc.ac.ir