نویسنده = علیرضا شاه حسینی
بهینه‌سازی بخشی از شبکه آبرسانی شهر تهران به روش برنامه‌ریزی غیرخطی و تأثیر آن در کمینه‌سازی نشت به عنوان عاملی تأثیرگذار در مدیریت شهری

دوره 14، شماره 2، تیر 1400، صفحه 25-31

علیرضا شاه حسینی؛ محسن نجارچی؛ محمدمهدی نجفی زاده؛ سید محمد میرحسینی هزاوه؛ احسان الله ضیغمی