اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد شکرچی‌زاده

مهندسی عمران عضو هیأت علمی

presidentbhrc.ac.ir

سردبیر

شهرام دلفانی

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی رییس بخش تأسیسات مکانیکی و الکتریکی

delfanibhrc.ac.ir

مدیر اجرایی

معصومه جدی

آموزش زبان انگلیسی مدیر اجرایی مجله

m.djeddibhrc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عطا آقایی آرایی

مهندسی عمران- خاک و پی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

aghaeiaraeibhrc.ac.ir

سعید بختیاری

مهندسی شیمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

bakhtiyaribhrc.ac.ir

علی بیت اللهی

ژئوفیزیک رییس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری

beitollahibhrc.ac.ir

عباسعلی تسنیمی

مهندسی عمران- سازه عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی سازه و زلزله دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

tasnimimodares.ac.ir

محمدرضا حافظی

مهندسی معماری عضو هیأت علمی (دانشیار پایه 14) دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

mr-hafezisbu.ac.ir

غزال راهب

معماری سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رییس بخش
معماری و طراحی محیط

rahebbhrc.ac.ir

مهدی زارع

زلزله شناسی مهندسی عضو هیأت علمی و مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

mzareiiees.ac.ir

جعفر سبحانی

مهندسی عمران- سازه رییس بخش فناوری بتن

sobhanibhrc.ac.ir

محسنعلی شایانفر

مهندسی عمران- سازه عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و معاون دانشگاه علم و صنعت ایران

shayanfariust.ac.ir

فرهنگ فرحبد

مهندسی عمران- سازه عضو هیأت علمی و رییس پژوهشکده ساختمان و مسکن و رییس بخش مهندسی سازه مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی

f.farahbodbhrc.ac.ir

فرزین کلانتری

مهندسی عمران- خاک و پی عضو هیأت علمی گروه مهندسی خاک و پی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

fz_kalantarykntu.ac.ir

بهروز محمدکاری

مهندسی عمران- راه و ساختمان (گرایش فیزیک ساختمان) عضو هیأت علمی و رییس بخش انرژی

karibhrc.ac.ir

علی مرادی

ژئوفیزیک- زلزله شناسی عضو هیأت علمی گروه آموزشی فیزیک زمین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و رییس مرکز لرزه نگاری کشوری

asmoradiut.ac.ir

علی مزروعی

مهندسی عمران عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

ali.mazroiiauctb.ac.ir

مهدی معرفت

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی عضو هیأت علمی گروه تبدیل انرژی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

maerefatmodares.ac.ir

سیدرسول میرقادری

مهندسی عمران- سازه عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران

mirghaderiut.ac.ir

سهراب ویسه

مهندسی معدن عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

veisehbhrc.ac.ir