راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

شرایط نویسنده عهده‌دار مکاتبات --> کلیک کنید

نگاشت‌نامه (قالب یا فرمت) پیش‌نویس مقاله --> کلیک کنید

راهنمای رسم جدول --> کلیک کنید

راهنمای شکل و نمودار --> کلیک کنید

راهنمای تایپ روابط و فرمول‌ها --> کلیک کنید

مرجع‌نویسی به کمک نرم‌افزار Endnote --> کلیک کنید

نحوه تبدیل عکس‌ها و گراف‌های رنگی خروجی نرم‌افزارهای تحلیلی به عکس‌های به Gray Scale --> کلیک کنید

دستور نگارش مقاله --> کلیک کنید

امتیازات نویسندگان --> کلیک کنید

فرم تعارض منافع --> کلیک کنید

فرم تعهدنامه نویسنده --> کلیک کنید