نویسنده = سید ساجد همایون
چالش‌های معماری و شهرسازی ایران از منظر اخلاق اسلامی (بررسی تطبیقی معماری سنتی و معاصر)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-11

محمدباقر ولی زاده اوغانی؛ سید ساجد همایون