نویسنده = عطیه اسحاقی
فرکانس غالب ساختگاه بر اساس نسبت طیفی مؤلفه افقی به عمودی زمین‌لرزه‌های ایران با استفاده از شتاب‌نگارها

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 29-35

عطیه اسحاقی؛ محمد پورمحمد شاهوار؛ اسماعیل فرزانگان؛ حسین عبدالهی