فرکانس غالب ساختگاه بر اساس نسبت طیفی مؤلفه افقی به عمودی زمین‌لرزه‌های ایران با استفاده از شتاب‌نگارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی-شبکه شتابنگاری-مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 شبکه شتابنگاری ملی زلزله، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

3 عضو هیات علمی و رئیس بخش شبکه شتابنگاری ایران-

4 کارشناس- بخش شبکه شتابنگاری ایران-مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

در این مطالعه، مقادیر نسبت طیفی مؤلفه افقی به عمودی (H/V) برای داده‌های جنبش نیرومند زمین ثبت شده توسط شبکه شتابنگاری زلزله ایران (ISMN) محاسبه شده است. سپس، یک رویه یکنواخت و مشخص برای انتخاب فرکانس بیشینه (fpeak) از نسبت طیفی H/V متوسط ​​برای هر ایستگاه در پایگاه داده اعمال شده است. بر اساس این رویه، مقدار فرکانس بیشینه در 467 ایستگاه شبکه شتابنگاری زلزله ایران برآورد شده است. همچنین، رابطه بین فرکانس بیشینه و مقدار سرعت موج برشی در 30 متر اول (VS30) مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت، این رابطه برای ایران ارائه شده است. نتایج و عدم قطعیت‌های مدل مربوط با سایر مطالعات مرتبط انجام شده برای ژاپن، آمریکای‌شمالی مرکزی و شرقی و همچنین، مطالعات قبلی برای ایران مقایسه شده است. در مقایسه با سایر مجموعه‌های داده‌، مدل VS30 ارائه شده برای ایران بالاترین مقادیر VS30 را در بین همه مدل‌ها نشان می‌دهد. از معادله توسعه‌یافته در این مطالعه می‌توان برای تخمین VS30 در ایستگاه‌های ISMN که هیچ مشخصه ساختگاه دیگری وجود ندارد استفاده نمود. همچنین، با استفاده از فرکانس بیشینه به‌دست آمده می‌توان نوع خاک را بر اساس استاندارد 2800 طبقه‌بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات