کلیدواژه‌ها = سرعت موج برشی در 30 متر اول (VS30)
فرکانس غالب ساختگاه بر اساس نسبت طیفی مؤلفه افقی به عمودی زمین‌لرزه‌های ایران با استفاده از شتاب‌نگارها

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 29-35

عطیه اسحاقی؛ محمد پورمحمد شاهوار؛ اسماعیل فرزانگان؛ حسین عبدالهی