تلفیق رویکردهای مختلف مطالعاتی جهت ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مهدیشهر- مطالعه موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

2 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی- هیئت علمی

3 دانشگاه خوارزمی- عضو هیئت علمی

4 دانشگاه تهران- عضوهیئت علمی

5 پژوهشکده علوم زمین- عضو هیئت علمی

6 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی- ;کارشناس پژوهشی

7 کارشناس بخش ژئوتکنیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

مطالعات ریز پهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر مهدیشهر واقع در استان سمنان، بر اساس بررسی‌های لرزه‌زمین‌ساخت، ژئوالکتریک، ژئوسایسمیک ژئوتکنیک و در نهایت، تحلیل پاسخ ساختگاه انجام شد. بر اساس مطالعات لرزه‌زمین‌ساخت، به دلیل قرارگیری شهر بر روی سرچشمه لرزه‌زا، گستره شهر کم و بیش شتاب و طیف پاسخ یکنواختی دارد. بر اساس داده‌های ژئوالکتریکی، قسمت‌های سطحی زمین، پوشیده از رسوبات درشت‌دانه با مقاومت الکتریکی متوسط بوده که با افزایش عمق، ریزدانه‌تر شده و ضخامت قابل‌توجهی نشان می‌دهند. به منظور تعیین ویژگی‌های لایه‌های زیر سطحی مهدیشهر، مطالعات ژئوسایسمیک انجام شد.  بر اساس استاندارد 2800 و با توجه به مقادیر سرعت موج برشی و عمق سنگ بستر لرزه‌ای، گستره مورد مطالعه در گروه I و II قرار می‌گیرد. در ادامه، بررسی‌های ژئوتکنیک در قالب بررسی‌های سطحی و زیرسطحی انجام شد. جنس غالب خاک در گمانه‌ها (SW) است. همچنین، با تلفیق نتایج، تعداد 24 گمانه شبیه‌سازی گردید. مطالعات تحلیل پاسخ ساختگاه با استفاده از کلیه نتایج شناسایی‌های ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی و تحلیل احتمالاتی خطر زلزله انجام شد. نتایج در قالب مقادیر شتاب حداکثر افقی، ضریب بزرگنمایی، پریود طبیعی خاک، و سرعت‌های طیفی برای هر سه سطح زلزله‌های با دوره‌های بازگشت 75 سال، 475 سال و 2475 سال تهیه و ارائه گردید. به منظور تسهیل در امر طراحی سازه‌های مختلف در مهدیشهر و با توجه به خصوصیات طیف‌های طراحی محاسبه، محدوده مورد مطالعه به سه ناحیه کلی تقسیم و طیف استاندارد طراحی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات