تحلیل رفتار سازه‌ای سیستم مهاربند فولادی همگرای y شکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی بخش مهندسی سازه مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

چکیده

سیستم‌های باربر جانبی مبتنی بر کاربرد مهاربندهای همگرا از رایج‌ترین انواع این سیستم‌ها محسوب می‌شوند. در میان انواع مهاربندی‌های همگرا برخی فرم‌ها مانند X و V شناخته شده‌تر و برخی مانند y کمتر رایج هستند. این در حالی است که مهاربند  yشکل در چشمه‌هایی از قاب که دارای بازشو هستند‌، یک راه حل قابل استفاده است. کمبود اطلاعات مستند علمی و فنی در مورد مهاربند  yشکل موجب کاربرد نادرست آن و بروز خسارات تحت اثر زلزله می‌گردد. در این تحقیق، با انجام دادن مطالعات نظری ویژگی‌های رفتاری این مهاربند مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که مهاربند  yشکل در نوع متعارف آن کاملاً مستعد کمانش خارج از صفحه است. با تحلیل کمانش در داخل و خارج از صفحة مهاربندی‌، ضریب طول بحرانی کمانش به دست آمده و به ازای قرارگیری نقطة همگرایی در نقاط مختلف دهانه ارایه شده است. برای برآورده ساختن ضوابط استاندارد 2800 ایران مبنی بر عدم تحمل کل نیروی جانبی فقط به وسیلة فشار یا کشش در اعضای مهاربندی‌، لازم است که مکان نقطه همگرایی برای مهاربند y شکل رعایت گردد. در انتها به کمک روش ضرایب تغییرمکان، سطح عملکرد لرزه‌ای قاب مهاربندی شده برآورد شده و مشخص گردیده است که این سیستم مهاربندی توانایی تأمین سطح عملکرد ایمنی جانی را در زلزله طرح دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات