دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 22، فروردین 1397 
استفاده از سرباره فولاد مخلوط با خاکستر جهت تثبیت لایه زیراساس جاده

صفحه 13-19

عطا آقایی آرایی؛ بهاره کاتبی؛ امیرسعید سلامت؛ سعید هاشمی طباطبایی