موضوعات = مهندسی معماری
بررسی و شناخت اجرای نمای خشک و تأثیر آن روی ساختمان‌های بلند مرتبه

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 37-46

سعید بهرامی؛ مهناز رضایی؛ رضا محبی


بررسی و تحلیل سیاستهای مسکن شهری در کشورهای شرق و جنوب‌شرق آسیا

دوره 11، شماره 4، دی 1396، صفحه 19-33

نجما اسمعیل پور؛ ملیحه زارع رودبزانی؛ زهره نصریان